Projekt ByWygrali.pl to inicjatywa powstała w 2015 roku. Jest to projekt, który funkcjonuje w ramach Fundacji Czyńmy Dobro – Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Księża Orioniści. Powstał jako reakcja na potrzeby edukacyjne i związane z usamodzielnieniem wychowanków opuszczających Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów. Poprzez stronę internetową i pozyskiwanie zaangażowania ludzi dobrej woli, środków finansowych, wolontariatu i innych projekt ten ma wspierać działania prowadzone na rzecz usamodzielniających się wychowanków MOW i innych potrzebujących pomocy młodych ludzi, którzy w związku z okolicznościami życia znaleźli się w trudnej sytuacji. Jego główne cele to:

1. Pomoc w rozwoju OSOBISTYM, ZAWODOWYM, SPOŁECZNYM oraz w PROCESIE USAMODZIELNIENIA
2. Podejmowanie szeroko pojętych działań służących PRZECIWDZIAŁANIU WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU i POWROTOWI DO WYKLUCZONEGO ŻYCIA
– wychowanków MOW Księży Orionistów, byłych wychowanków MOW i innych młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, bądź takich którzy znaleźli się w trudnej życiowo sytuacji.

Pawel   

Pomoc realizowana jest poprzez pozyskiwanie środków finansowych (w tym: darowizn pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, funduszy, dotacji, grantów) na finansowanie poniższych działań oraz poprzez nieodpłatne organizowanie poniższych działań:

  1. Terapii, warsztatów psychoedukacyjnych, innych form pracy psychologiczno-pedagogicznej służącej rozwojowi i poszerzaniu kompetencji społecznych i osobowościowych obecnych i byłych wychowanków MOW, różne działania terapeutyczne i psychologiczne, w tym o charakterze grupy wsparcia. Poradnictwo rodzinne, prawne, społeczne, zawodowe o charakterze indywidualnym  i grupowym
  2. Organizację korepetycji, reedukacji, różnego rodzaju zajęć edukacyjnych zmierzających do pomocy w ukończeniu szkoły naszych wychowanków, naukę języków obcych, pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, przygotowań do matury, zakup podręczników, materiałów szkolnych, biurowych, odzieży, finansowania innych rozwijających pasje zajęć dodatkowych, spotkań z kulturą, itd…
  3. Organizowanie zajęć z przygotowania zawodowego, realizacji kursów zawodowych, różnego rodzaju szkoleń, warsztatów itp… ułatwiających wejście i utrzymanie się na rynku pracy. Finansowanie staży i praktyk zawodowych. Działania promujące postawy przedsiębiorcze, szerzące wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, innowacyjności, m.in. szkolenia, poradnictwo, konferencje, wykłady, odczyty itp….
  4. Pomoc w zaspokajaniu bieżących potrzeb osób będących na „finiszu” edukacji, krok przed samodzielnością, których nie obowiązuje już Postanowienie Sądu o umieszczeniu w MOW, przebywających w Centrum Edukacyjnym TRAMPOLINA I. Pomoc w procesie usamodzielnienia w ostatnim jego stadium, a mianowicie w czasie pobytu w Mieszkaniach Treningowych
    o charakterze rotacyjnym. Finansowanie pomocy psychologicznej, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i innych specjalistów.
  5. Finansowanie innych działań zmierzających do tworzenia warunków do rozwoju, poszerzania kompetencji i reagowania na bieżące wyzwania i potrzeby związane z usamodzielnieniem i zapobieganiem wykluczeniu społecznemu młodego człowieka.
  6. Podejmowanie działań zapobiegających i minimalizujących różnego rodzaju patologie społeczne, zwłaszcza wśród rodzin, dzieci i młodzieży (warsztaty umiejętności wychowawczych, doradztwo rodzinne, terapie rodzinne itp…)
  7. Organizowanie wypoczynku i konstruktywnych form spędzania czasu, obozów i zajęć sportowych, działań propagujących zdrowy styl życia, podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień
  8. W miarę możliwości: udzielanie pomocy socjalnej, w tym w formie rzeczowej i finansowej, byłym obecnym i byłym wychowankom MOW, oraz tym młodym ludziom, którzy w związku z różnymi okolicznościami życia znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

IMG_0022-kopia